Wzór umowy czarteru jachtu

UMOWA O CZARTER JACHTU

Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy firmą: Wynajem Sprzętu Pływającego Małgorzata Irena Jaromska 15-339 Białystok ul. Zielna 27 A, , NIP 966-015-39-73 zwany w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………….…..
Adres ………………………………………………………………………………………….………………..
nr dow. osob. …………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL ………………………………………………………………………..………………………………
nr patentu …………………………………………zwany w dalszej części umowy CZARTERUJĄCYM

 • 1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu żaglowego/motorowego (niepotrzebne skreślić) typu ………………….………………………………………………………………………………………………………….w terminie ………..……………………………………………………. na wodach WJM wraz z silnikiem przyczepnym ………………………………………….…………………………………., nr ser. ……………………………………………………………………………………….………….
 • 2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu …………………………………..….od godziny 16:00.CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany
  WYNAJMUJĄCEMU w dniu …………………………………………..….. do godziny 11:00.
  Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest przystań w Prażmowie 34, gm. Ryn
 • 3. Opłata za czarter jachtu wynosi: …………………………………………płatna w dwóch ratach:
 • zaliczka do 35% (…………. zł.) całości czarteru płatna do 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji;
  pozostałą kwotę tj. …………….………….. zł. CZARTERUJĄCY zapłaci gotówką w dniu podstawienia jachtu .
  Ponadto CZARTERUJĄCY pierwszego dnia czarteru wpłaca kaucję WYNAJMUJĄCEMU w wysokości ………………..…..…… od jachtu, która rozliczana (zwracana) jest w dniu zakończenia czarteru.
  Wpłat należy dokonać na konto: 19 1050 1823 1000 0022 9082 3133
 • 4. Niniejsza umowa nabiera mocy po podpisaniu przez obie strony i terminowej wpłacie zaliczki. Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego powiadomienia.
 • 5. W przypadku rezygnacji z czarteru CZARTERUJĄCEGO wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • 6. Przy odbiorze jachtu CZARTERUJĄCY powinien posiadać następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dowód tożsamości, umowę o czarter, dokument uprawniający do prowadzenia jachtu (dotyczy jachtów żaglowych powyżej 7,5 m)
 • 7. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zwrotu jachtu w terminie określonym w pkt. 2. Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie. Kara umowna za każda godzinę opóźnienia wynosi 100 zł.
 • 8. CZARTERUJĄCY nie ma prawa czarterowania jachtu innym osobom pod karą równą podwójnej opłacie czarterowej.
 • 9. W wypadku zdarzeń losowych ( zatopienie , wywrócenie , uszkodzenie jachtu gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin ) WYNAJMUJĄCY może zerwać umowę . Powiadamia CZARTERUJĄCEGO i zwraca wpłaconą zaliczkę .
 • 10. WYNAJMUJĄCY gwarantuje ubezpieczenie jachtu w zakresie OC/CASCO/NNW załogi/ rzeczy osobistych załogi.
 • 11. CZARTERUJĄCY w czasie trwania czarteru oświadcza, że posiada do tego uprawnienia. Wynajmujący oczekuje, że CZARTERUJĄCY, będzie dowodził jachtem, będąc w stanie trzeźwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską starając się uniknąć awarii, kolizji i wypadków.
 • 12. W przypadku awarii CZARTERUJĄCY zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z WYNAJMUJĄCYM.
 • 13. Jeśli w okresie czarteru nastąpi ewentualne uszkodzenie jachtu i jego wyposażenia lub powstaną braki w wyposażeniu, a wartość szkody będzie na tyle niska, że nie zostanie pokryta z ubezpieczenia jachtu, CZARTERUJĄCY jest zobowiązany do rozliczenia jej w ramach wpłaconej kaucji.
 • 14. W przypadku zaistnienia szkody, kwalifikującej się do likwidacji w ramach polisy OC i Casco wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udział własny w szkodzie obciąża CZARTERUJĄCEGO.
 • 15. Akwen żeglugi podczas trwania czarteru ogranicza się do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Żegluga na jachcie może się odbywać przy sile wiatru do 6 stopni wg skali Beauforta, co oznacza zakaz wyjścia z portu podczas silniejszego wiatru lub w miarę możliwości bezpieczne przerwanie żeglugi.
 • 16. Wszelkie opłaty związane z postojem jachtu, prawem przepływu i holowaniem w trakcie czarteru ponosi CZARTERUJĄCY.
 • 17. Cena czarteru nie obejmuje kosztów paliwa oraz sprzątania jachtu po czarterze
 • 18. Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą umową, akceptuję jej treść i potwierdzam prawdziwość swoich danych własnoręcznym podpisem.
 • 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Facebook