Wzór umowy czarteru jachtu

 

UMOWA O CZARTER JACHTU

 

Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy firmą: Wynajem Sprzętu Pływającego Małgorzata Irena Jaromska 15-339 Białystok ul. Zielna 27 A, , NIP 966-015-39-73 zwany w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a Imię i nazwisko…………………………… Adres ……………………………nr dow. osob. ……………………………PESEL ……………………………nr patentu ……………………………zwany w dalszej części umowy CZARTERUJĄCYM

 1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu żaglowego/motorowego (niepotrzebne skreślić) typu ……………………………w terminie ……………………………na wodach WJM wraz z silnikiem przyczepnym……………………………, nr ser. ……………………………
 2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu …………………………….od godziny 16:00. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany WYNAJMUJĄCEMU w dniu …………………………… do godziny 11:00. Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest przystań w Prażmowie 34, gm. Ryn
 1. Opłata za czarter jachtu wynosi…………………………… płatna w dwóch ratach: zadatek do 35% (…………. zł.) całości czarteru płatny do 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji; pozostałą kwotę tj. …………………………… zł. CZARTERUJĄCY zapłaci gotówką w dniu podstawienia jachtu .

Ponadto CZARTERUJĄCY pierwszego dnia czarteru wpłaca kaucję WYNAJMUJĄCEMU w wysokości ………………..…..…… od jachtu, która rozliczana (zwracana) jest w dniu zakończenia czarteru.

Wpłat należy dokonać na konto: 19 1050 1823 1000 0022 9082 3133

 1. Niniejsza umowa nabiera mocy po podpisaniu przez obie strony i terminowej wpłacie zaliczki. Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego powiadomienia.
 2. W przypadku rezygnacji z czarteru CZARTERUJĄCEGO wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Przy odbiorze jachtu CZARTERUJĄCY powinien posiadać następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dowód tożsamości, umowę o czarter, dokument uprawniający do prowadzenia jachtu (dotyczy jachtów żaglowych powyżej 7,5 m)
 4. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zwrotu jachtu w terminie określonym w pkt. 2. Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie. Kara umowna za każda godzinę opóźnienia wynosi 100 zł.
 5. CZARTERUJĄCY nie ma prawa czarterowania jachtu innym osobom pod karą równą podwójnej opłacie czarterowej.
 6. W wypadku zdarzeń losowych ( zatopienie , wywrócenie , uszkodzenie jachtu gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin ) WYNAJMUJĄCY może zerwać umowę . Powiadamia CZARTERUJĄCEGO i zwraca wpłaconą zaliczkę .
 7. WYNAJMUJĄCY gwarantuje ubezpieczenie jachtu w zakresie OC/CASCO/NNW załogi/ rzeczy osobistych załogi.
 8. CZARTERUJĄCY w czasie trwania czarteru oświadcza, że posiada do tego uprawnienia. Wynajmujący oczekuje, że CZARTERUJĄCY, będzie dowodził jachtem, będąc w stanie trzeźwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską starając się uniknąć awarii, kolizji i wypadków.
 9. W przypadku awarii CZARTERUJĄCY zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z WYNAJMUJĄCYM.
 10. Jeśli w okresie czarteru nastąpi ewentualne uszkodzenie jachtu i jego wyposażenia lub powstaną braki w wyposażeniu, a wartość szkody będzie na tyle niska, że nie zostanie pokryta z ubezpieczenia jachtu, CZARTERUJĄCY jest zobowiązany do rozliczenia jej w ramach wpłaconej kaucji.
 11. W przypadku zaistnienia szkody, kwalifikującej się do likwidacji w ramach polisy OC i Casco wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udział własny w szkodzie obciąża CZARTERUJĄCEGO.
 12. Akwen żeglugi podczas trwania czarteru ogranicza się do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Żegluga na jachcie może się odbywać przy sile wiatru do 6 stopni wg skali Beauforta, co oznacza zakaz wyjścia z portu podczas silniejszego wiatru lub w miarę możliwości bezpieczne przerwanie żeglugi.
 13. Wszelkie opłaty związane z postojem jachtu, prawem przepływu i holowaniem w trakcie czarteru ponosi CZARTERUJĄCY.
 14. Cena czarteru nie obejmuje kosztów paliwa oraz sprzątania jachtu po czarterze
 15. Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą umową, akceptuję jej treść i potwierdzam prawdziwość swoich danych własnoręcznym podpisem.
 16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Podpis Wynajmującego                                                                                                     Podpis Czarterującego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, to Wynajem Sprzętu Pływającego Małgorzata Irena Jaromska, informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest to Wynajem Sprzętu Pływającego Małgorzata Irena Jaromska, ul. Zielna 27 A, 15-339 Białystok zwany dalej Administratorem, tel.: 604 053 680, e-mail: mjczarter@gmail.com
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się na wskazane w pkt 1 dane kontaktowe.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy cywilnoprawnej a następnie do jej wykonanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, towarzystwu ubezpieczeniowemu, podmiotom, z którymi administrator będzie korzystał w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Masz prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres 5 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym została wykonana, w celach rachunkowości i ze względów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń i obrona praw Administratora.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a następnie wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem umownym.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

 

 

 

Facebook