Procedura rezerwacji:

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem +48 604 053 680, za pomocą formularzy rezerwacji umieszczonych na stronach jachtów lub pocztą elektroniczną na adres mjczarter@gmail.com.pl Po udanym złożeniu rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji jachtu otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem terminu czarteru. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji i ustalenia ostatecznego kosztu rejsu.  Rezerwacja jest wiążąca po wpłacie zaliczki na konto do 2 dni od potwierdzenia rezerwacji.

Po wpłacie 35% kwoty zaliczki na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie wpłynięcia zaliczki na konto ,co oznacza zawarcie umowy , która jest do pobrania poniżej. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe numer: 19 1050 1823 1000 0022 9082 3133. Pozostała kwota plus kaucja płatna gotówką przy odbiorze jachtu .

Numer silnika i jachtu w umowie zostane wpisany przy odbiorze. Przekazanie jachtu od godz. 16:00 a zdanie do godziny 11:00 lub po wczesniejszym uzgodnieniu godziny.

Wzór umowy jest do pobrania na stronie

Wzór umowy czarteru jachtu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, to Wynajem Sprzętu Pływającego Małgorzata Irena Jaromskainformuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest to Wynajem Sprzętu Pływającego Małgorzata Irena Jaromska, ul. Zielna 27 A, 15-339 Białystok zwany dalej Administratorem, tel.: 604 053 680, e-mail: mjczarter@gmail.com
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się na wskazane w pkt 1 dane kontaktowe.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy cywilnoprawnej a następnie do jej wykonanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, towarzystwu ubezpieczeniowemu, podmiotom, z którymi administrator będzie korzystał w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Masz prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres 5 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym została wykonana, w celach rachunkowości i ze względów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń i obrona praw Administratora.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a następnie wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ją w każdej chwili odwołać bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem umownym.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.